top of page
img-main-members@2x.jpg
service-main-02@2x.png

Members

​특허법인 현문은 핵심을 관통할 수 있는 각 분야에 전문성과 경험을 갖춘 변리사 및 스텝들이 업무를 수행하고 있습니다

변리사

lawyer-01@2x.png
partner-12@2x.png
lawyer-02@2x.png
lawyer-03@2x.png
lawyer-04@2x.png
lawyer-05@2x.png
lawyer-08@2x.png
lawyer-09@2x.png
lawyer-07@2x.png
bottom of page