top of page
img-main-reference@2x.jpg
service-main-02@2x.png

Reference

국내 및 해외 다양한 특허관련 사이트를 소개합니다

(아래 로고를 누르면 각 사이트로 이동합니다)

각국 특허청 사이트

01-logo-01.jpg
01-hover-01.png
02-logo-01.jpg
01-hover-02.png
01-hover-01.png
05-logo-01.jpg
01-hover-05.png
06-logo-01.jpg
01-hover-06.png
03-logo-01.jpg
01-hover-03.png
04-logo-01.jpg
01-hover-04.png
07-logo-01.jpg
01-hover-07.png
08-logo-01.jpg
01-hover-08.png
01-hover-01.png
09-logo-01.jpg
01-hover-09.png

국내 특허 관련 사이트

02-lg-01.jpg
02-hover-01.png
02-lg-02.jpg
02-hover-02.png
01-hover-01.png
02-lg-09.jpg
02-hover-09.png
02-lg-10.jpg
02-hover-10.png
01-hover-01.png
02-lg-13.jpg
02-hover-13.png
02-lg-14.jpg
02-hover-14.png
01-hover-01.png
02-lg-17.jpg
02-hover-17.png
02-lg-18.jpg
02-hover-18.png
02-lg-11.jpg
02-hover-11.png
02-lg-12.jpg
02-hover-12.png
02-lg-15.jpg
02-hover-15.png
02-lg-16.jpg
02-hover-16.png
02-lg-19.jpg
02-hover-19.png
02-lg-03.jpg
02-hover-03.png
02-lg-04.jpg
02-hover-04.png
01-hover-01.png
02-lg-05.jpg
02-hover-05.png
02-lg-06.jpg
02-hover-06.png
02-lg-07.jpg
02-hover-07.png
02-lg-08.jpg
02-hover-08.png

해외 특허 관련 사이트

01-hover-01.png
03-lg-01.jpg
03-hover-01.png
03-lg-01.jpg
03-hover-02.png
01-hover-01.png
03-lg-05.jpg
03-hover-05.png
03-lg-06.jpg
03-hover-06.png
01-hover-01.png
03-lg-09.jpg
03-hover-09.png
03-lg-10.jpg
03-hover-10.png
03-lg-03.jpg
03-hover-03.png
03-lg-04.jpg
03-hover-04.png
03-lg-07.jpg
03-hover-07.png
03-lg-08.jpg
03-hover-08.png

기타 사이트

01-hover-01.png
04-lg-01.jpg
04-hover-01.png
04-lg-02.jpg
04-hover-02.png
04-lg-06.jpg
04-hover-06.png
01-hover-01.png
04-lg-05.jpg
04-hover-05.png
01-hover-01.png
04-lg-09.jpg
04-hover-09.png
04-lg-10.jpg
04-hover-10.png
01-hover-01.png
04-lg-13.jpg
04-hover-13.png
04-lg-14.jpg
04-hover-14.png
04-lg-18.jpg
04-hover-18.png
01-hover-01.png
04-lg-17.jpg
04-hover-17.png
01-hover-01.png
04-lg-21.jpg
04-hover-21.png
04-lg-22.jpg
04-hover-22.png
04-lg-03.jpg
04-hover-03.png
04-lg-04.jpg
04-hover-04.png
04-lg-07.jpg
04-hover-07.png
04-lg-08.jpg
04-hover-08.png
04-lg-11.jpg
04-hover-11.png
04-lg-12.jpg
04-hover-12.png
04-lg-15.jpg
04-hover-15.png
04-lg-16.jpg
04-hover-16.png
04-lg-19.jpg
04-hover-19.png
04-lg-20.jpg
04-hover-20.png
04-lg-23.jpg
04-hover-23.png
bottom of page